nieuwsactiviteitenover saltabelmeewerkencontact
Bijbelse sprinkhaan strijkt neer in Antwerpen - 05/12/2014 - 14:55

Begin november werd tijdens een markt op het Theaterplein in Antwerpen een Egyptische treksprinkhaan Anacridium aegyptium waargenomen. De soort onderscheidt zich van de Europese treksprinkhaan ondermeer door de gestreepte ogen en een knobbel tussen de voorpoten. Ze wordt vaak geïmporteerd met groenten. Deze keer werd de sprinkhaan aangetroffen in een kist van een bessenkrans. Meer over deze vondst lees je in dit natuurbericht.

Verslag excursie Hoge Kempen 31/08/2014 - 24/11/2014 - 18:39

Met ongeveer tien vrijwilligers ging Saltabel in Nationaal Park De Hoge Kempen op zoek naar de Zadelsprinkhaan. Deze indrukwekkende sprinkhanensoort gaat in heel Noord-Europa achteruit en wordt in België op nog maar vier locaties gevonden. De grootste populatie bevindt zich in de Mechelse Heide. Ondanks het slechtere weer werden er in zowel begraasde als onbegraasde heidepercelen verschillende Zadelsprinkhanen waargenomen. Er kon maar een fractie van het hele gebied onderzocht worden. Om een volledig zicht te hebben op de populatie is dus meer inventarisatie nodig.

Nieuwe vondsten Grote spitskop in de Gaume - 16/10/2014 - 08:57

In 2011 verscheen een Natuurbericht over de ontdekking van een Grote Spitskop (Ruspolia nitidula) nabij Lamorteau in de Gaume. Het was de tweede keer dat deze grote, slanke lichtgroene sabelsprinkhaan in België werd aangetroffen. De eerste melding dateert van 2009 toen door Kurt Hofmans een exemplaar werd gespot in de Viroinvallei. Sindsdien werd het uitkijken of deze soort (afkomstig uit Centraal en Zuid-Europa) verder zou oprukken in ons land. Begin september was het prijs: jonge biologen Steven Jacobs en Jonas Pottier vonden een luid zingend mannetje in Olloy-Sur-Viroin. Amper twee weken later ontdekten ze samen met Joachim Bertrands en Sander Bruylants opnieuw een zingend exemplaar nabij Lamorteau, dus op grote afstand van het eerder exemplaar. Zelf op zoek? Jullie waarnemingen zijn van belang om de verspreiding van de soort verder in kaart te brengen. Grote spitskoppen produceren tot in de nazomer tijdens de avonduren een zeer luid en gemakkelijk herkenbaar 'elektrisch' gezoem. Rijden met de raampjes van de wagen open, leverde alvast deze recente spectaculaire vondsten op.

Blauwdruk monitoring beschikbaar - 26/08/2014 - 08:20

Wil je weten hoe een gestructureerd meetnet voor de toestand van zadelsprinkhaan en schavertje in Vlaanderen eruit zien? Je leest het in de blauwdruk voor monitoring van sprinkhanen in Vlaanderen. Welke informatie is precies nodig, wat is de statistische onderbouwing van een meetnet en hoe kan de monitoring praktisch georganiseerd worden, ondermeer door inzet van medewerkers van Saltabel. Deze zaken komen aan bod in een INBO rapport.

SaltraBru - 08/07/2014 - 15:08

De JNM en J&N slaan opnieuw de handen in elkaar om het Brussels hoofdstedelijk gewest te inventariseren. Meer info vind je onder de rubriek 'ik wil meer' onder 'SaltaBru'.

Blauwdrukken monitoring sprinkhanen en krekels - 23/01/2014 - 18:41

Het uitvoeren van soortenbeschermingsprogramma's, het soortenbeleid algemeen en de rapportering voor natura2000 vereisen betrouwbare informatie over de toestand van dieren en planten in Vlaanderen. Daarom wordt momenteel hard gespijkerd aan de opstelling van meetnetten voor monitoring van diverse faunagroepen, waaronder sprinkhanen en krekels. In deze blauwdruk wordt bekeken welke informatie nodig is per soort, wat de statistische onderbouwing is en hoe de monitoring praktisch georganiseerd kan worden, ondermeer door inzet van vrijwillige tellers. Sprinkhanen en krekels vertegenwoordigen een belangrijke functionele groep ongewervelden en leveren een schat aan informatie voor het beheer van waardevolle natuurgebieden. De sprinkhanenwerkgroep kreeg de blauwdruk voor monitoring voorgelegd voor commentaar. In het oorspronkeljke voorstel stonden negertje, heidesabelsprinkhaan en veenmol als op te volgen soorten. De werkgroep juicht de aandacht voor orthoptera in de soortenmonitoring toe en staat positief tegenover de sfeer van overleg waarin dit gebeurt. Ze dringt er evenwel op aan de selectie van soorten te herbekijken en terug te grijpen naar de hiervoor opgestelde criteria, zoals de internationale betekenis van de Vlaamse populatie of de indicatorwaarde voor de toestand van een natura2000 habitattype.

Saltabel sprinkhanengegevens op GBIF - 10/10/2013 - 08:33

Je vraagt je af wat er met de historische sprinkhaangegevens, het resultaat van vele uren vrijwillig veldwerk en invoerweekends in collecties, en met gegevens uit het pré-waarnemingen.be tijdperk nog gebeurt na de publicatie van de voorlopige atlas? En vooral: hoe je ze kan raadplegen om te zien welke sprinkhanen in een gebied voorkomen? Dat wordt vanaf nu voor iedereen mogelijk door de publicatie van de oude Saltabel gegevens op GBIF (Global Biodiversity Information Facility). GBIF is een internationale open data infrastructuur voor biodiversiteitsgegevens die hoofdzakelijk door overheden gefinancierd wordt. Ze laat toe dat iedereen gegevens kan bevragen en gebruiken in een gemeenschappelijk formaat. Hierdoor worden deze gegevens kwalitatief opgeslagen en ontsloten en beschikbaar gemaakt voor onderzoek, natuurbescherming, beheer en beleid. Door de publicatie op GBIF wordt het binnenkort hopelijk ook mogelijk de oudere Saltabel gegevens te bekijken op de interactieve verspreidingskaartjes in waarnemingen.be. Gewoon de knop show GBIF aanklikken rechts van de kaart.

Verslag Zadelsprinkhanenweekend van 30/8 tot 1/9 - 02/09/2013 - 19:14

Een inventarisatie van de historische vindplaatsen toonde aan dat de zadelsprinkhaan enkel nog voorkomt in enkele heidereservaten: de Mechelse Heide, de Kikbeekbron, de Opglabekerzavel en het Heiderbos. Op de overige plaatsen waar de soort vroeger werden aangetroffen, was geen geschikt habitat meer aanwezig, meestal omdat de heide te zeer was verbost. Hier en daar werd de heide ondertussen wel terug vrijgemaakt, maar deze maatregelen kwamen op een aantal vindplaatsen helaas te laat.

Verslag excursie Zwin 4/8/2013 - 06/08/2013 - 05:11

Met vier enthousiastelingen doorkruisten we een deel van het Zwin en vonden alle te verwachten soorten. Aan de rand van de Kleyne Vlakte, een droog grasland, vonden we Zuidelijk Spitskopjes, Greppelsprinkhanen en Krassers.  In Tobroek (een deel van de Zwinbosjes) bemerkten we daarnaast nog 11 soorten: Boomsprinkhaan, Struiksprinkhaan, Duinsabelsprinkhaan, Grote groene sabelsprinkhaan, Ratelaar, Knopsprietje, Bruine Sprinkhaan, Gewoon Spitskopje, Blauwvleugelsprinkhaan, Zanddoorntje en Zeggendoorntje. In de namiddag gingen we nog eens de Zwinvlakte in en vonden aan de rand van het Park een Struiksprinkhaan en vooraan in de vlakte Grote Groene Sabelsprinkhaan en Kustsprinkhanen. Daarnaast hadden we ook oog voor de overige flora en fauna van het gebied.

Verslag excursie Zwarte Beek 20/7/2013 - 26/07/2013 - 14:22

De Vallei van de Zwarte Beek is niet enkel het grootste Natuurpunt reservaat, het is ook een heel divers gebied qua biotopen. Dat vertaalt zich in een grote rijkdom aan sprinkhaansoorten. In de natte hooilanden zagen we Moerassprinkhaan, op vochtige plaatsen veel Wekkertjes en op de droge duinen en graslanden waren nog heel wat Veldkrekels aan het zingen. In droge bosranden weerklonk overal de zang van Boskrekel. We zochten zeer gericht naar Schavertje in de ‘Witte Bergen’ maar vonden er enkel grote aantallen Knopsprietje en veel Heivlinder. In de natte heide zong het Negertje en nabij de Steinswijer was het boeiend om drie minder algemen waterjuffers samen aan te treffen, zowel Tangpantserjuffer, Tengere pantserjuffer als Zwervende pantserjuffer.